Ochrona prywatności

z dnia 22.01.2019

I. Prywatność w skrócie

1. Informacje ogólne 

 

Z podanych poniżej informacji można się dowiedzieć, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika, gdy kontaktuje się on z nami, odwiedza naszą stronę internetową lub konta społecznościowe, takie jak Facebook, LinkedIn, YouTube, Xing itp. Dane osobowe są to dane, które umożliwiają identyfikację użytkownika, niezależnie od tego, czy jest on osobą zainteresowaną, klientem lub wnioskodawcą. Proszę zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat ochrony danych, zawartymi w poniższym oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

2.  Zbieranie danych

 

a. Kontakt

Przetwarzanie danych wykonywane jest przez firmę Ruland Engineering & Consulting oraz jej spółki zależne. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w informacji prawnej zamieszczonej na naszej stronie internetowej www.rulandec.com.

b. Kto odpowiada za ochronę danych w firmie Ruland?

W przypadku pytań dotyczących ochrony i przetwarzania danych użytkownik może się zwrócić do naszego przedstawiciela ds. ochrony danych, którym jest Agnieszka Czerkies.

c. W jaki sposób gromadzimy dane użytkownika?

Z jednej strony gromadzimy dane przekazane nam przez użytkownika, np. dane z formularza kontaktowego lub przysłanego e-maila, dane podane podczas kontaktu (np. telefonicznie) lub dane z karty użytkownika.

 

 

d. Dlaczego wykorzystujemy dane użytkownika?

Jeżeli użytkownik odwiedza naszą stronę internetową lub nasze konta społecznościowe lub kontaktuje się z nami, zbieramy i przetwarzamy dane osobowe do różnych celów w niezbędnych przypadkach. Obejmuje to na przykład przetwarzanie wniosków złożonych za pośrednictwem naszego formularza danych oraz umów. Poniższe oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, które dane gromadzimy w jakim celu. Wyjaśnia również, w jaki sposób i z jakiej przyczyny gromadzone są dane.

e. Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownikowi przysługuje w każdym przypadku prawo do uzyskania bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobowych, które go dotyczą, takich jak źródło, odbiorca i przyczyna. Ponadto użytkownik może wystąpić z wnioskiem o poprawienie, zablokowanie lub usunięcie nieprawidłowych danych, o ile nie istnieje prawny obowiązek przechowywania takich danych. Proszę się skontaktować z naszym przedstawicielem ds. ochrony danych, którym jest Agnieszka Czerkies, w przypadku dalszych pytań dotyczących tej kwestii lub ogólnie ochrony danych, wysyłając wiadomość za pośrednictwem naszego formularza danych lub poczty elektronicznej na adres info_pl@rulandec.com. Zgodnie z art. 77 RODO użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania do organu nadzoru.

f. Czy używamy narzędzi analitycznych lub narzędzi uzyskanych od dostawców zewnętrznych?

Zachowanie użytkownika podczas wizyty na naszej strony internetowej może być oceniane pod względem statystycznym. Jest to w szczególności realizowane za pomocą plików cookie lub tzw. narzędzi analitycznych. Analiza zachowania użytkownika jest zwykle anonimowa, a zatem nie można zidentyfikować użytkownika na podstawie jego zachowania podczas wizyty na stronie internetowej. Użytkownik może sprzeciwić się analizom lub uniemożliwić ich przeprowadzanie poprzez rezygnację z korzystania ze specjalnych narzędzi. Proszę zapoznać się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

 

 

II. Oświadczenie o ochronie prywatności

1. Ogólne uwagi dotyczące ochrony danych

 

Dostawcy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę danych użytkowników. Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w sposób poufny oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Należy pamiętać, że przesyłanie danych przez Internet (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być narażone na ryzyko. Nie jest możliwe zapewnienie pełnej ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

a. Kontakt

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest:

Ruland Engineering & Consulting Sp. z o.o.
ul. Podleska 51,  43-100 Tychy | Telefon: +48 32 789 70 71 | E-Mail: info_@rulandec.com

b. Przedstawiciel ds. ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych i przetwarzania danych użytkownik może zwrócić się do naszego przedstawiciela ds. ochrony danych, którym  jest Agnieszka Czerkies.

c. Przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila lub telefonicznie, a także podczas wystawy, będziemy przechowywać dane użytkownika, w tym jego dane kontaktowe, aby udzielić odpowiedzi na jego pytanie i dalsze zapytania. Nie przekazujemy żadnych danych bez uprzedniej zgody użytkownika. W oparciu o podstawę prawną, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, przechowujemy zazwyczaj imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy użytkownika.

Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pomocą polskiej wersji naszego formularza kontaktowego (również telefonicznie), skorzysta z odpowiedniego adresu e-mail lub skontaktuje się z kolegami z odpowiedniej spółki zależnej podczas wystawy, dane użytkownika będą przetwarzane przez odpowiednią spółkę zależną.

Jeżeli użytkownik skorzysta z rosyjskiej wersji naszego formularza kontaktowego lub skontaktuje się ze spółką zależną w Rosji, dane użytkownika będą przetwarzane zgodnie z rosyjskimi przepisami w sprawie ochrony danych.

d. Dane wnioskodawcy

Wszyscy pracownicy firmy Ruland, którzy uzyskają dostęp do danych wnioskodawcy, w sposób zamierzony lub niezamierzony, zobowiązani są do przetwarzania wniosków zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Dane wnioskodawcy przetwarzane są wyłącznie w ramach naszej wewnętrznej procedury składania wniosków, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane nie zostaną przekazane osobom trzecim bez uprzedniej zgody użytkownika. W przypadku odrzucenia wniosku będziemy przechowywać dane przez kolejne sześć miesięcy po zakończeniu procedury składania wniosków lub dłużej, jeżeli kandydat wyrazi pisemną zgodę. Po wygaśnięciu okresu przechowywania lub jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przechowywanie, usuniemy wniosek, o ile nie istnieje prawny obowiązek przechowywania danych. Wniosek przechowywany jest w aktach osobowych, jeżeli kandydat zostanie przyjęty na dane stanowisko.

e. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Realizowanie wielu procesów przetwarzania danych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Wystarczy wysłać nam nieformalną wiadomość pocztą elektroniczną. Nie ma to wpływu na legalność przetworzonych uprzednio danych.

f. Informacje, blokowanie, usuwanie

Na żądanie, użytkownik jest upoważniony w granicach określonych prawem do uzyskania bezpłatnych informacji o przechowywanych danych osobowych, które go dotyczą, źródle, odbiorcy i przyczynie przechowywania. Ponadto użytkownik może wystąpić z wnioskiem o poprawienie, zablokowanie lub usunięcie nieprawidłowych danych. Proszę skontaktować się z nami pod podanym powyżej adresem w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych.

g. Prawo do wniesienia odwołania do organu nadzoru

W przypadku naruszenia danych osobowych zainteresowana osoba ma prawo do wniesienia odwołania do organu nadzoru, zgodnie z art. 77 RODO.

 

2. Pozyskiwanie danych na naszej stronie internetowej

 

a. Kodowanie SSL lub TLS na naszej stronie internetowej

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub wnioski, nasza strona internetowa wykorzystuje kodowanie SSL i TLS. Kodowane połączenie można rozpoznać po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki i wierszu adresu przeglądarki; zmienia się on z http:// na https://. Po aktywowaniu kodowania osoby trzecie nie mogą odczytać danych, które przekazuje nam użytkownik.

b. Pliki cookie

Czasem strony internetowe korzystają z tzw. plików cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pomagają nam stworzyć bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą ofertę. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w komputerze i przeglądarce użytkownika.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tzw. „pliki cookie sesji”. Są one usuwane bezpośrednio po wizycie użytkownika. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika, dopóki nie zostaną usunięte. Pliki cookie pomagają nam rozpoznać przeglądarkę użytkownika podczas następnej wizyty.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki w taki sposób, aby użytkownik mógł uzyskiwać informacje o plikach cookie i akceptować je w indywidualnych przypadkach, wykluczać pliki cookie w całości lub częściowo lub aby następowało automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność strony.

Pliki cookie, które są niezbędne do procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które wnioskował użytkownik, są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dostawca strony internetowej posiada prawnie uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanych usług bez błędów technicznych. W przypadku przechowywania innych plików cookie (na przykład pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej), zostaną one wymienione osobno w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

c. Dane logowania do serwera

Dostawca niniejszej strony internetowej automatycznie przechowuje i gromadzi informacje w tzw. danych logowania do serwera, które są automatycznie przesyłane do nas. Są to następujące dane:

Typ i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
Adres URL odsyłacza
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas żądania serwera
Adres IP

Powyższe dane nie zostaną połączone z innymi źródłami danych.

Część danych jest gromadzona w celu zagwarantowania, że strona internetowa nie zawiera błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane są używane do stworzenia przyjaznej dla klienta strony głównej.


3. Narzędzia analityczne, strona internetowa i reklama

 

a. Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analitycznej Google Analytics dostarczanej przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

 

 

Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze, aby pomóc stronie internetowej w analizie sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony internetowej, które są przesyłane do firmy Google i przechowywane przez nią, znajdują się zwykle na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Właściciel strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowania użytkownika, jakim jest optymalizacja oferty i reklama.

b. Anonimizacja adresu IP Google Analytics

Na naszej stronie internetowej uruchomiliśmy anonimizację adresu IP. Bezpośrednio przed wysłaniem adres IP użytkownika zostanie skrócony na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer Google w USA i dopiero tam skrócony. Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w imieniu operatora tej strony internetowej do oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzając raporty dotyczące aktywności na stronie dla operatorów stron i świadcząc dla nich inne usługi związane z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP, który przeglądarka przekazuje w ramach Google Analytics, nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

c. Wtyczka przeglądarki Google Analytics

Użytkownik może zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być dostępna pełna funkcjonalność tej strony internetowej. Użytkownik może również zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość, pobierając i instalując następującą wtyczkę przeglądarki w aktualnie wykorzystywanej przeglądarce internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

d. Sprzeciw wobec rejestracji danych przez Google Analytics

Klikając na poniższy link użytkownik może zapobiec rejestracji danych przez Google Analytics. Link generuje plik cookie rezygnacji, który zapobiega rejestracji danych w przypadku przyszłych odwiedzin na tej stronie: dezaktywuj Google Analytics

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników w Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

e. Przetwarzanie zadań w Google Analytics

Zawarliśmy umowę z Google dotyczącą przetwarzania zadań i egzekwujemy w pełnym zakresie rygorystyczne wymagania niemieckiego organu ochrony danych w Google Analytics.

f. Cechy demograficzne w Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji cech demograficznych oferowanych przez Google Analytics. Za pomocą tej funkcji można tworzyć raporty dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających. Powyższe dane pochodzą z reklam Google związanych z zainteresowaniami oraz z danych odwiedzających pochodzących od zewnętrznych dostawców. Nie można przypisać tych danych do konkretnej osoby. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć tę funkcję w ustawieniach wyświetlania na koncie Google lub ogólnie zabronić zbierania danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w punkcie „Sprzeciw wobec rejestracji danych przez Google Analytics”.

 

4. Integracja, linki do usług i treści osób trzecich

 

Może się zdarzyć, że w naszych usługach internetowych zamieszczone zostaną treści osób trzecich, np. filmy z YouTube, mapy dostarczane przez Google Maps, kanały RSS lub grafiki opublikowane na innych stronach internetowych. Zakłada się, że dostawca takich treści (zwany dalej „zewnętrznym dostawcą”) rozpoznaje adres IP użytkownika. Bez adresu IP nie można przesłać treści do przeglądarki użytkownika, tj. adres IP jest potrzebny do prezentacji takich treści. Naszym celem jest zamieszczanie wyłącznie treści dostawców, którzy wykorzystują adres IP jedynie do przesyłania treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy zewnętrzni dostawcy przechowują adres IP użytkownika, np. do celów statystycznych. Jeżeli wiadomo nam o tym, informujemy naszych użytkowników.

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Odpowiedzialność za treści i przetwarzanie danych tych powiązanych stron internetowych spoczywa zawsze na ich właścicielu lub dostawcy.

 

5. Więcej usług internetowych

 

Aby zapewnić, że nasi klienci i zainteresowane osoby otrzymują zawsze najlepsze i najbardziej aktualne informacje o naszych ofertach i usługach, posiadamy kilka stron internetowych w tzw. mediach społecznościowych. Zapewniają one narzędzia do statystycznej oceny danych użytkowników bez przypisywania ich konkretnej osobie. Analizy te pomagają nam zoptymalizować naszą ofertę na tych stronach.

Zwracamy uwagę, że jako dostawcy tych stron nie mamy informacji na temat użytkowania, przechowywania ani przetwarzania danych przez odpowiednich właścicieli stron. Informacje na temat ochrony danych można znaleźć w oświadczeniach o ochronie prywatności właścicieli odpowiednich stron.

Część naszej oferty internetowej znajduje się m.in. na następujących stronach:

a. Facebook

dostarczany przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Informacja o ochronie danych:
https://de-de.facebook.com/policy.php.

b. Google+

dostarczany przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Informacja o ochronie danych:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

c. LinkedIn

dostarczany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Informacja o ochronie danych:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

d. XING

dostarczany przez XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.
Informacja o ochronie danych:
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

f. YouTube

dostarczany przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Informacja o ochronie danych:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy

 

6. Sprzeciw wobec maili reklamowych

 

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych zgodnie z wymogami redakcyjnymi do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Ruland zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamawianych materiałów reklamowych, np. w formie spamu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po przesłaniu formularza kontaktowego przetwarzamy i przechowujemy twoje dane osobowe w celu obsługi twojego zapytania. Nasza polityka prywatności zawiera nasze wytyczne w zakresie przetwarzania i usuwania danych.