Stacje kontenerowe

Ciągłe zachowanie aseptyczności dzięki modułowym stacjom kontenerowym

Do transportu oraz przechowywania produktów płynnych stosuje się często pojemniki ze stali nierdzewnej, aseptyczne kontenery IBC lub jednorazowe aseptyczne pojemniki. Zbiorniki te muszą być utrzymywane w stanie czystości za pomocą procesów sterylizacji. Punkty krytyczne to zawsze napełnianie oraz opróżnianie zbiornika. Dla tego celu opracowaliśmy specjalne stacje kontenerowe. Ruland zapewnia systemy mycia, i sterylizacji, które usprawniają obsługę dzięki naszej dbałości o szczegóły. Ponadto, opisane zautomatyzowane systemy mogą podlegać walidacji. Aby każda firma mogła opracować własne zarządzanie aseptycznymi zbiornikami, nasz system obsługi zbiorników jest elastyczny i zawiera elementy zaprojektowane modułowo.

Nasz zakres

Container_Handling

Mycie / Sterylizacja / Napełnianie / Opróżnianie / Dozowanie

Najlepsza praktyka: Stacja kontenerowa do aseptycznego napełniania i opróżniania

Minimalne straty przy aseptycznym napełnianiu

Producenci żywności, produktów farmaceutycznych kosmetycznych i chemicznych często stosują mobilne zbiorniki dla celów transportowych lub do tymczasowego składowania płynnych produktów. Jest to szeroki wachlarz produktów począwszy od maści, kremów, poprzez surowce do napojów, preparaty owocowe, jogurty, aromaty, pasty, a skończywszy na farbach i lakierach.

Różnorodność transportowanych produktów sięga od nisko lepkich wodnistych roztworów po formy półtwarde. Zastosowanie w tym celu kontenerów ma różne przyczyny:

 • transport do podwykonawcy w celu rozlania
 • transport w celu dalszego przetwarzania
 • transport do klienta
 • tymczasowe składowanie

Zaletą takich zbiorników jest m.in. ich zastosowanie jako opakowania wielokrotnego użytku. Ich trwałość pozwala na uniknięcie odpadów i oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi. W przypadku produktów wrażliwych, jakie np. występują w branży żywnościowej, szczególnie krytycznym procesem jest manualne przyłączanie zbiornika do instalacji produkującej (mieszalnik, stacja mieszania itd.) albo do instalacji rozlewniczej. Następuje wtedy otwarcie całego układu, co z kolei może spowodować przeniknięcie mikroorganizmów.

Dzięki długoletnim doświadczeniom z klientami, Ruland opracował stację kontenerową, która zapewnia szereg zalet na polu obsługi. Ponadto, stacja ta eliminuje ryzyko mikrobiologiczne oraz zapewnia automatyzację i dokumentację całego procesu.

Kontener do transportu/składowania

Mówiąc ogólnie, pojemniki te posiadają pojemność od 200 do 1500 litrów i mogą obejmować szeroki wachlarz dodatkowych cech, takich jak:

 • Zbiornik ciśnieniowy
 • Podwójne ściany do ogrzewania i chłodzenia
 • Izolacja
 • Różne kąty nachylenia dna/wylotu w zależności od właściwości przepływowych produktu
 • Przykręcone, zawieszone na zawiasach lub zamykane bagnetowo pokrywy
 • Zintegrowane zawory bezpieczeństwa, zawory wentylacyjne, filtry jałowe oraz inne akcesoria
 • Możliwość składania piętrowego w jednym systemie
 • Materiał AISI 316L

Kluczową cechą wspólną kontenerów jest zawór wylotowy. Dla przykładu w przemyśle spożywczym standardem stał się zawór motylkowy DN 50 z gwintowanym przyłączem DIN 11851. Tymczasem firmy farmaceutyczne stosują bardziej zróżnicowane urządzenia i przyłącza i projektowane są dla nich specjalne złączki.

Cykl życia kontenerów

W przypadkach, gdy wymagane są wysokie standardy higieny, konieczne jest podjęcie specjalnych działań zapewniających bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Wymaga to sterylizacji zarówno kontenera, jak i połączonych z nim rur. Działania te nie są tak skomplikowane w przypadku mniej wrażliwych produktów.

Sterylizacja kontenerów

Proces sterylizacji obejmuje przepływ pary przez kontener. Czas sterylizacji i profil temperatury będzie zależał od produktu, dla którego jest przeznaczony kontener, a także od przepustowości kontenera. Kierunek przepływu pary (od góry lub od dołu) zależy również od istniejących połączeń oraz ich nominalnej średnicy. Wymagana jest odpowiednia przepustowość zarówno dla szybkiego ogrzewania jak i do osuszania. Po sterylizacji, para jest wydmuchiwana z kontenera sterylnym powietrzem lub azotem, a system jest osuszany.

Sterylizacja rur doprowadzających

Wysterylizowany kontener stoi na wadze w stacji napełniania. Przed napełnieniem należy również przeprowadzić sterylizację rur wlotowych. Przewód napełniający jest podłączany ręcznie – albo bezpośrednio albo za pomocą krótkiej rurki ze złączem gwintowym – do zaworu motylkowego na kontenerze, po czym rura doprowadzająca jest przedmuchiwana w kierunku zamkniętego zaworu dyskowego na kontenerze. Może to spowodować ujście kondensatu przez mały zawór na rurze łączącej. Napełnianie można rozpocząć bezpośrednio po sterylizacji, lub alternatywnie rury można przedmuchać sterylnym powietrzem. W obydwu przypadkach istotne jest, aby uniknąć tworzenia próżni ze skondensowanej pary.

Napełnianie kontenera

Zawór kontenera jest otwierany, na wadze zostaje ustalona masa tara, a następnie napełnia się kontener do momentu, gdy sygnał wagi nie zamknie ponownie zaworu. Powietrze przemieszczone w trakcie tego procesu musi być wypuszczone przez sterylny filtr, który jest zintegrowany z pojemnikiem lub do niego przymocowany, ale tylko tyle, aby zachować wyższe ciśnienie w przestrzeni nad produktem. Na kontenerze umieszcza się etykietę z wagą napełnionego produktu, po czym kontener jest przygotowywany do transportu.

Transport do klienta

Kontener jest transportowany do klienta lub miejsca przeznaczenia w zakładzie produkcyjnym. W tym celu wymagany jest odpowiedni sprzęt, taki jak kółka samonastawne, wózki widłowe i łączniki do obsługi urządzeń.

Opróżnianie kontenera

Pełny kontener z niewielką przestrzenią, w której obecne jest ciśnienie jest podłączany do rury wylotowej i opróżniany. W zasadzie wykonuje się te same kroki jak w przypadku napełniania. Rura wylotowa jest sterylizowana i przedmuchiwana, a kontener opróżniany. Przestrzeń, w której panuje ciśnienie jest utrzymywana w trakcie opróżniania za pomocą wprowadzenia sterylnego powietrza lub azotu.

Podróż powrotna

Kontener jest następnie zwracamy do rozlewni.

Czyszczenie kontenera

Najpierw kontener jest rozhermetyzowany, a następnie podłączony do jednostki CIP, po czym następuje czyszczenie. Proces czyszczenia obejmuje wstępne płukanie, mycie środkiem alkalicznym i końcowe płukanie. W zależności od produktu, można dołączyć dodatkowe płukanie środkiem kwasowym, a także czyszczenie z zewnątrz. Po ukończonym czyszczeniu kontener jest ponownie zmontowany i może być poddany kolejnej sterylizacji.

Cechy specjalne stacji kontenerowej Ruland

Doświadczenie ze stosowaniem kontenerów do transportu/składowania w zakładach produkcyjnych różnych klientów było bodźcem do stworzenia stacji kontenerowej, która nie tylko poprawi warunki pracy, a też zagwarantuje bezpieczny proces pracy. Dlatego też do podstawowego projektu Ruland dołączył istotne urządzenia.

Złącze pneumatyczne stosowane jest do przyjaznej w obsłudze i oszczędzającej czas pracy przy podłączaniu i odłączaniu kontenera. Umożliwia ono dociśnięcie głowicy napełniającej do zaworu motylkowego kontenera, co zabezpiecza przed przeciekiem. Urządzenie uruchamiające jest zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne połączenie nawet w przypadku utraty powietrza. Należy sprawdzić różne zawory. Równocześnie zawory produktu i mediów są przyspawane bezpośrednio do pneumatycznego złącza, aby ograniczyć martwą przestrzeń do minimum i zagwarantować minimalne straty produktu. Głowica napełniająca posiada uchwyty i jest przymocowana do ramienia wspornika za pomocą stabilizatora umożliwiającego łatwą obsługę.

Zawory stosowane do sterylnego napełniania spełniają wymagania procesów aseptycznych, podobnie jak zawory membranowe i zawory motylkowe, jeśli wymogi sterylności są mniej rygorystyczne. Zawory są rozłożone w taki sposób, aby uniknąć tworzenia martwych przestrzeni, które mogą nie być w pełni oczyszczone podczas płukania lub czyszczenia CIP. W razie potrzeby można zainstalować urządzenie do próbkowania.

Pomiary temperatury i ciśnienia są wykonywane zarówno w rurze doprowadzającej jak i kontenerze w celu kontroli i monitorowania sterylności. Kluczowe parametry procesu są ustalone dla procesu kontroli. Zautomatyzowany proces następujący po podłączeniu głowicy napełniającej do kontenera obejmuje następujące etapy:

 • Wprowadzenie danych produktu, takich jak nazwisko operatora, dane klienta, produkt, numer partii, pojemność zbiornika, numer zbiornika, masa wsadu
 • Sterylizacja rur z jednoczesnym monitorowaniem czasu i temperatury
 • Osuszenie rur
 • Otwarcie zaworu kontenera/napełnienie zbiornika/zamknięcie zaworu kontenera
 • Przepłukanie głowicy napełniającej
 • Wypłukanie wody z głowicy napełniającej
 • Odłączenie głowicy napełniającej
 • Zakończenie serii lub wymiana kontenera

Moduł do pomiaru wagi, który można precyzyjnie skalibrować mierzy zawartość kontenera. Czytniki kodów kreskowych mogą bezpośrednio odczytać numer kontenera. Ponadto, system sterowania może być połączony z innymi nadrzędnymi systemami co pozwala na wymianę danych z tymi systemami. Proces jest widoczny na panelu dotykowym. Można również zapisywać dane i zarchiwizować cały proces, tym samym zapisując kluczowe parametry, które w razie konieczności można obserwować.

Napełnianie i opróżnianie paletopojemników DPPL

Modułowa stacja do obsługi kontenerów umożliwia szybkie i bezpieczne napełnianie oraz opróżnianie pojemników transportowych

Pneumatyczny podnośnik zapewnia nachyloną pozycję, a co za tym idzie, optymalne opróżnianie pojemników przenośnych bez pozostałości. Zintegrowana funkcja podnoszenia i opuszczania oraz zapobiegające wyciekom szybkozłącze stanowią o wyjątkowej wygodzie obsługi.

Zdjęcie obsługi kontenerów ze stacją rozładunku w języku polskim

Kliknij link poniżej, aby aktywować wideo. Pamiętaj, że po aktywacji Twoje dane zostaną przesłane do odpowiedniego dostawcy.

video play button

Chętnie Ci doradzimy.

Nie czekaj i skontaktuj się z nami.

  Po przesłaniu formularza kontaktowego przetwarzamy i przechowujemy twoje dane osobowe w celu obsługi twojego zapytania. Nasza polityka prywatności zawiera nasze wytyczne w zakresie przetwarzania i usuwania danych.